Jacobs Eco Care is een zusterbedrijf van Jacobs Dakbedekkingen

NATUURLIJK BESCHERMD

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Jacobs Eco Care B.V., gevestigd en kantoorhoudend te Wanssum, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 65911822

Gegevens onderneming:
Jacobs Eco Care B.V.
Stayerhofweg 7
5861 EJ Wanssum
06-27017650
www.jacobsecocare.nl
KvK-nummer: 65911822

1. Toepasselijkheid en definities

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle overeenkomsten van Jacobs Eco Care B.V. In het bijzonder zijn zij van toepassing op alle -overeenkomsten tot aanneming van werk, speciaal op aanbiedingen, offertes of overeen-komsten tot het aanbrengen van coating(s) of (anderszins) behandeling van materialen.

1.2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Eco Care: Jacobs Eco Care B.V.
  • de wederpartij: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die van Eco Care aanbiedingen ontvangt of met ons overeenkomsten sluit.
  • consument: de wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

1.3. In geval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mocht blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

1.4. Het door de wederpartij vóór of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door Eco Care als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de wederpartij worden gehanteerd, totdat de wederpartij ons schriftelijk zijn nieuwe adres heeft medegedeeld.

2. Voorwaarden van de wederpartij en afwijkende afspraken

2.1. De algemene leverings-, betalings- en inkoopvoorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing op onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten.

2.2. Afspraken tussen Eco Care en de wederpartij die afwijken van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts als overeengekomen wanneer deze afspraken uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen (offertes) van Eco Care zijn steeds vrijblijvend, behalve als deze een termijn voor de aanvaarding bevatten.

3.2. Wanneer de wederpartij een aanbieding (offerte) van Eco Care aanvaardt, heeft Eco Care het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen te herroepen.

3.3. Alle aanbiedingen worden schriftelijk gedaan.

3.4. Bij de aanbieding door Eco Care verstrekte gegevens, monsters en bijlagen zijn informatief en geven slechts een algemene weergave. Zij verbinden Eco Care op geen enkele wijze.

3.5. Een overeenkomst komt tot stand doordat de wederpartij de aanbieding van Eco Care aanvaardt door ondertekening van de schriftelijke aanbieding, of wanneer Eco Care na zo’n aanbieding te hebben uitgebracht haar werkzaamheden aanvangt.

4. Prijzen

4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn alle prijzen steeds exclusief BTW.

4.2. Eco Care mag heffingen, invoerrechten, belastingen en/of andere lasten die van overheidswege na de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst zijn ingevoerd, opgelegd of verhoogd aan de wederpartij doorberekenen.

4.3. Voor de consument geldt in een geval als artikel 4.2. dat deze bevoegdheid Eco Care enkel toekomt wanneer de werkzaamheden nog niet zijn aangevangen of verricht, terwijl de consument na kennisgeving hiervan het recht heeft de overeenkomst zonder verdere ver-plichting te ontbinden, zulks binnen vijf werkdagen en voor aanvang van het werk.

4.4. Wanneer Eco Care transport-, voorrij- of andere vervoerskosten berekend, zal zij dit bij haar aanbieding kenbaar maken.

5. Levertijd

5.1. Door Eco Care opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nooit zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Ditzelfde geldt wanneer een datum voor de uitvoering van de werkzaamheden is aangegeven of overeengekomen.

5.2. Behoudens opzet of grove schuld van Eco Care kan de wederpartij bij een overschrijding van de levertijd tot 30 dagen, zelfs na ingebrekestelling, geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Wordt de levertijd overschreden met meer dan 30 dagen, dan moet de wederpartij Eco Care schriftelijk in gebreke stellen. In deze ingebrekestelling dient de wederpartij een redelijke termijn voor de nakoming te geven, die tenminste veertien dagen beloopt.

5.3. De consument dient ons bij een overschrijding van de levertijd schriftelijk in gebreke te stellen. Lid 2 is op de consument niet van toepassing.

6. Verplichtingen wederpartij

6.1. De wederpartij moet Eco Care alle door deze gevraagde of anderszins noodzakelijke medewerking verlenen en informatie verstrekken.

6.2. De wederpartij zorgt ervoor dat voor Eco Care de plek waar zij haar werkzaamheden moet verrichten goed bereikbaar en tijdig toegankelijk is, dat Eco Care daar materialen kan afleveren en stallen, en de werkzaamheden ongehinderd kan verrichten.

6.3. De wederpartij draagt er zorg voor dat Eco Care haar werk op verantwoorde wijze, in een schone en veilige omgeving kan verrichten, en die veiligheidsmaatregelen kan nemen die zij noodzakelijk acht.

6.4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geeft de wederpartij Eco Care waar nodig kosteloos toegang tot diens elektriciteit- en wateraansluiting en voorziet in elektriciteit en water.

7. Meerwerk

7.1. Van meerwerk is sprake wanneer Eco Care qua oppervlakte, materialen, m2 of anderszins meer en/of andere werkzaamheden dient te verrichten dan schriftelijk met wederpartij overeengekomen, bijvoorbeeld wanneer de opgegeven of opgenomen oppervlakten in werkelijkheid groter of omvangrijker blijken te zijn. Wanneer Eco Care met de wederpartij een vaste prijs is overeengekomen, geldt die enkel voor de overeengekomen werkzaamheden zoals omschreven in de offerte c.q. opdrachtbevestiging c.q. overeenkomst.

7.2. Ook wanneer Eco Care de wederpartij niet tevoren op het meerwerk heeft gewezen is wederpartij gehouden de kosten voor het meerwerk aan Eco Care te voldoen.

7.3. Meerwerk wordt in rekening gebracht op basis van een prijs per m2 zoals door Eco Care gehanteerd voor de overeengekomen werkzaamheden. Wanneer Eco Care met de wederpartij voor de overeengekomen werkzaamheden een vaste prijs heeft afgesproken, zal de prijs voor het meerwerk daarvan worden afgeleid, waarbij de prijs wordt herleid tot een prijs per m2.

7.4. Eventuele onkosten die Eco Care maakt of heeft gemaakt ter zake van het verrichten van meerwerk dienen door de wederpartij vergoed te worden.

8. Oplevering en reclame

8.1. Oplevering geschiedt wanneer Eco Care haar werkzaamheden ter plaatse heeft afgerond.

8.2. De wederpartij dient onverwijld, in elk geval binnen drie werkdagen, na oplevering het werk te inspecteren. Geconstateerde gebreken – of gebreken die redelijkerwijs geconstateerd behoren te worden – dienen meteen na het constateren daarvan schriftelijk gemeld te worden. Zulks op straffe van verval van alle rechten dienaangaande. Dit lid 2 is niet van toepassing op de consument.

8.3. De wederpartij dient onverminderd het voorgaande uiterlijk binnen tien werkdagen na de oplevering schriftelijk mededeling te doen van de door hem geconstateerde gebreken en/of onvolkomenheden, waarbij een en ander zo gedetailleerd mogelijk wordt omschreven. Wordt deze melding niet of niet tijdig gedaan, dan wordt de wederpartij geacht het werk volledig te hebben goedgekeurd. De consument dient ons binnen bekwame tijd in kennis te stellen van eventuele tekortkomingen.

8.4. De door de wederpartij aan Eco Care schriftelijk gemelde gebreken worden door ons beoordeeld en indien terecht bevonden binnen een redelijke termijn hersteld en of opgelost. Tot zijn wij niet gehouden.

8.5. De wederpartij is niet gerechtigd in dit verband enige betaling in te houden, op te schorten of te verrekenen of op welke wijze dan ook uit te stellen.

9. Overmacht

9.1. Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst kan Eco Care onder meer niet worden toegerekend als de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan haar schuld of buiten haar risicosfeer vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, blikseminslag, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking, stiptheidsacties, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit, vervoersproblemen en de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van wie Jacobs Dakbedekkingen B.V. materialen of onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst moeten betrekken.

9.2. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de wederpartij zijn wij bevoegd de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten en – indien deze periode langer duurt dan twee maanden – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de wederpartij.

10. Betalingen

10.1. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2. Enig beroep op opschorting en/of verrekening komt de wederpartij niet toe, tenzij de wederpartij een consument is.

10.3. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar en is de wederpartij in verzuim. Vanaf dat moment is de wederpartij de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a BW verschuldigd.

10.4. Naast de rente is de wederpartij die in verzuim is verplicht aan Eco Care de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen. Deze worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).

10.5. Eco Care is steeds gerechtigd een voorschotfactuur op te stellen en betaling daarvan afhankelijk te stellen voor de aanvang van de werkzaamheden.

11. Garantie

11.1. Indien Eco Care ten aanzien van het werk en/of product een garantie afgeeft wordt dit expliciet aangegeven op een bij einde werkzaamheden afgegeven garantiecertificaat. Andere of meer garanties worden door Eco Care niet verstrekt.

11.2. Een afgegeven garantie ontslaat de wederpartij niet van de verplichtingen genoemd onder 8.

12. Beperking aansprakelijkheid

12.1. Eco Care is in geval van aansprakelijkheid enkel gehouden tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. zaakschade aan door Eco Care verkochte, geleverde en/of bewerkte, verhuurde, onderhouden, ge(de)monteerde, getransporteerde, geïnstalleerde, gerepareerde of herstelde zaken, inclusief onderdelen en/of toebehoren hiervan;
  2. redelijke kosten die wederpartij zou moeten maken om de prestatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van de wederpartij wordt ontbonden.
  3. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  4. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade anders dan hiervoor als directe schade genoemd, zoals gevolgschade, winstderving, letselschade, immateriële schade, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg aan aanspraken van afnemers van de wederpartij, rente en kosten. Indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

12.2. De aansprakelijkheid van Eco Care voor schade bedraagt, onverminderd het voorgaande, totaal nimmer meer dan het bedrag dat haar verzekering in dat geval zal uitkeren te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico op die verzekering. In geval deze verzekering geen dekking biedt is de aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot € 20.000,00.

12.3. De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Eco Care of diens leidinggevenden.

12.4. Eco Care is alleen aansprakelijkheid als de wederpartij ons onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn van tenminste 14 dagen ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en zij ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de gestelde tekortkoming te bevatten.

13. Verjaring

Vorderingsrechten van de wederpartij verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ont-staan daarvan.

14. Consumententransacties

Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, gelden de bepalingen van deze voorwaarden niet voor zover zij vallen binnen het bereik van artikel 6:236 BW.

15. Geschillen en toepasselijk recht

15.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van en met Eco Care is Nederlands Recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (“Weens Koopverdrag”) wordt uitgesloten.

15.2. Ten aanzien van geschillen tussen Eco Care en de wederpartij, is de rechtbank van de vestigingsplaats van Eco Care bij uitsluiting bevoegd om daarvan kennis te nemen, tenzij dwingend rechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.